خدائے خبر چا كړې د نظره ياره صاحب شاه صابر

.

2022-12-03
    ١.٥ متر ل سم