Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1 Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen;
1.2 Opdrachtnemer: Samen naar een oplossing Mediation, haar rechtsopvolgers en/of door haar aangewezen (rechts)personen, ook wel aangeduid met “SNEOM”, met inbegrip van de daaraan verbonden Mediator(s) en overige medewerkers, die voor Samen naar een oplossing Mediation werkzaam zijn. Alsmede de door haar ingeschakelde derde(n) ten behoeve van de Overeenkomst;
1.3 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die Opdracht geeft aan SNEOM tot het verrichten van diensten;
1.4 Opdracht/Overeenkomst: Iedere tussen SNEOM en Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst en iedere Opdracht, waarmee SNEOM zich jegens Opdrachtgever heeft verbonden tot het leveren van Mediation diensten en hetgeen daarmee samen hangt. Dit is een Overeenkomst van Opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
Mediationdiensten worden uitgevoerd conform het reglement en gedragsregels van de MfN;
1.5 Offerte: Elk mondeling of schriftelijk aanbod van SNEOM om een Overeenkomst met Opdrachtgever aan te gaan;
1.6 Deelnemers: Diegene die in een Geschil verkeren en aan tafel plaatsnemen bij de Mediation. Een Deelnemer kan tevens Opdrachtgever zijn;
1.7 Partijen: SNEOM, Opdrachtgever en Deelnemers;
1.8 Honorarium: De kosten die SNEOM in rekening brengt voor de te verrichten werkzaamheden;
1.9 Geschil: Blijvende onenigheid tussen Opdrachtgever en/of Deelnemers en SNEOM met betrekking tot een eerder ingediende Klacht;
1.10 Klacht: Elke negatieve reactie van de Opdrachtgever en/of Deelnemers over de uitvoering van een Opdracht, de naleving van een Overeenkomst, of de dienstverlening door SNEOM;
1.11 Mediation: Conflictbemiddeling of Mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer Deelnemers of groepen die een Geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen;
1.12 MfN: Mediatorsfederatie Nederland
1.13 MfN Registermediator: MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde Mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities;
1.14 SKM: Stichting Kwaliteit Mediators
1.14.1 Schade: Alle direct en indirecte (gevolg)Schade, daaronder inbegrepen winstderving, bedrijfsschade, kosten, of direct of indirect verlies door derden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst tussen SNEOM en Opdrachtgever en/of Deelnemers, voor zover door Partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden of een Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen door alle Partijen;
2.3 Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op Offertes, aanbiedingen en andere handelingen die betrekking hebben op de diensten die SNEOM aan Opdrachtgever en/of Deelnemers levert, eveneens op eventuele aanvullende Opdrachten en vervolg Opdrachten van de Opdrachtgever;
2.4 Acceptatie van aanbiedingen van SNEOM kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze Algemene voorwaarden. Opdrachtgever en/of Deelnemers doet afstand van toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden;
2.5 De toepasselijkheid van enige andere Algemene voorwaarden en/of bedingen is uitgesloten, behalve voor zover die Algemene voorwaarden en/of bedingen schriftelijk en uitdrukkelijk door SNEOM zijn aanvaard;
2.6 Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Opdrachtgever en/of Deelnemers, voor de uitvoering waarvan door SNEOM derden worden ingeschakeld;
2.7 Het in voorgaande lid bepaalde, geldt eveneens voor nadere dan wel aanvullende Overeenkomsten tussen Partijen, waarbij de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden niet nader (uitdrukkelijk )is ingeroepen;
2.8 Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigde bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling;
2.9 De gedragsregels en het Mediationreglement van de Mediatorsfederatie Nederland, alsmede de te ondertekenen MediationOvereenkomst maken deel uit van de Overeenkomst. De Opdrachtgever en/of Deelnemers zijn ervan op de hoogte dat de MfN-registermediator de door de MfN opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren;

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming Overeenkomst van Opdracht
3.1 Alle Offertes en aanbiedingen van SNEOM zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
3.2 Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven;
3.3 De prijzen in genoemde aanbiedingen en Offertes zijn in Euro (€) en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3.4 De Overeenkomst van Opdracht tot het verlenen van Mediation komt tot stand door aanvaarding van de door de Opdrachtgever verstrekte Opdracht;
3.5 De aanvaarding van de Opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de Mediationovereenkomst door de MfN-registermediator of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de Opdracht per brief, fax of email;
3.6 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die tot de offertedatum door Opdrachtgever en/of Deelnemers aan SNEOM is verstrekt. Opdrachtgever en/of Deelnemers staan ervoor in dat alle essentiële informatie voor de opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst aan SNEOM is verstrekt. SNEOM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever en/of Deelnemers aan SNEOM verstrekte informatie en het gebruik daarvan;
3.7 Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. In dit verband is SNEOM gerechtigd om bij of na het sluiten van de Overeenkomst zekerheid van de Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de Opdracht;
3.8 De door Opdrachtgever getekende offerte komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken en/of andere communicatie schriftelijk dan wel mondeling gedaan;
3.9 Indien SNEOM niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SNEOM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen;

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor SNEOM in en géén resultaatsverbintenis. Een Overeenkomst wordt door of vanwege SNEOM naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van SNEOM mag worden verwacht uitgevoerd;
4.2 SNEOM bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever en/of Deelnemers kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht;
4.3 Opdrachtgever en/of Deelnemers dragen er zorg voor dat alle gegevens waarvan SNEOM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever en/of Deelnemers redelijkerwijs behoren in te zien dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SNEOM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SNEOM zijn verstrekt, heeft SNEOM het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijk tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;
4.4 SNEOM is niet aansprakelijk voor Schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat SNEOM is uitgegaan van de door Opdrachtgever en/of Deelnemers verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
4.5 Partijen voeren gedurende de uitvoering van de Overeenkomst regelmatig overleg over de stand van zaken en de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd;
4.6 Indien en voor zover dit, naar de mening van SNEOM, van belang is ten behoeve van een goede uitvoering van de Overeenkomst, heeft SNEOM het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden die door SNEOM worden ingeschakeld. SNEOM zal dit vooraf met de Opdrachtgever en/of Deelnemers overleggen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
4.7 De door SNEOM opgegeven termijnen voor (op)levering gelden niet als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op enige vorm van Schadevergoeding;
4.8 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever en/of Deelnemers. Tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SNEOM mogen anderen dan de Opdrachtgever en/of Deelnemers niet op het resultaat van de voor de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen;
4.9 Tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt SNEOM welke medewerker de Opdracht uitvoert;
4.10 Gedurende de uitvoering van de Opdracht kan (tevens) een andere mediator een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van SNEOM aanleiding is. Opdrachtgever en/of Deelnemers verklaren daartegen geen bezwaren te hebben. Opdrachtgever en/of Deelnemers worden bij een overname van de zaak door een andere mediator vooraf wel schriftelijk in kennis gesteld, voor zover zulks in redelijkheid mogelijk is;
4.11 De auteursrechten met betrekking tot alle door SNEOM vervaardigde werken blijven te allen tijde haar eigendom. SNEOM is te allen tijde gerechtigd op of bij de door haar vervaardigde werken naar naam te (doen) vermelden;

Artikel 5 – Wijziging Overeenkomst
5.1 Indien Opdrachtgever wijzigingen wil aanbrengen in de Overeenkomst, kunnen deze wijzigingen schriftelijk of mondeling worden voorgesteld. Wijzigingen in de Overeenkomst die hiervan het gevolg zijn worden door SNEOM schriftelijk bevestigd, met een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;
5.2 Indien aanpassing van (de inhoud van) de Overeenkomst het gevolg is van verzoeken en/of handelingen van Opdrachtgever en/of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan mag SNEOM het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate Overeenkomst in rekening brengen;

Artikel 6 – Honorarium en facturatie
6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s (€) exclusief BTW en andere heffingen die vanuit overheidswege worden opgelegd;
6.2 SNEOM is gerechtigd om de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen;
6.3 SNEOM heeft recht op een Honorarium voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Dit bestaat uit een uurtarief, of eventueel een vast bedrag of een andere tussen Partijen overeengekomen vergoeding. Het geldende uurtarief of anderszins overeengekomen bedrag wordt bij acceptatie van de Opdracht schriftelijk bevestigd en/of vastgelegd in de door de Opdrachtgever en/of Deelnemers getekende MediationOvereenkomst;
6.4 Naast het overeengekomen Honorarium komen ook overige directe en indirecte kosten die SNEOM voor de uitvoering van de Overeenkomst maakt voor vergoeding in aanmerking, zoals eventuele huur van ruimtes, porti, telefoon- , reis-, parkeer- en verblijfskosten en het honoraria en kosten die SNEOM maakt door eventuele inschakeling van derden, zoals deskundigen, incasso, en dergelijke;
6.5 SNEOM verplicht zich om een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van Opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt uitsluitend indien niet op basis van een vaste vergoeding wordt gewerkt;
6.6 SNEOM behoudt zich het recht voor om jaarlijks het Honorarium aan te passen;
6.7 De kosten van derden die SNEOM ten behoeve van de Overeenkomst dient te maken, worden aan Opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van facturen en dienen door Opdrachtgever te worden voldaan dan wel rechtstreeks door derden gefactureerd aan Opdrachtgever. De inzet van derden wordt tussen Partijen in onderling overleg bepaald;
6.8 SNEOM is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen en/ of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. De omvang van het voorschot respectievelijk de zekerheid zal in overleg tussen SNEOM en de Opdrachtgever worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot respectievelijk zekerheid in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft SNEOM het recht om een aanvullend voorschot bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de Opdracht. Indien de Opdrachtgever met zodanige voorschotbetaling respectievelijk zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft SNEOM het recht de Overeenkomst te ontbinden. Alle voor SNEOM uit deze opschorting en / of ontbinding voortvloeiende Schade en kosten dient door de Opdrachtgever te worden vergoed;
6.9 In geval annulering van de Overeenkomst is SNEOM niet gehouden om een eventueel betaald voorschot aan Opdrachtgever te restitueren.
6.10 SNEOM declareert maandelijks de door haar in die periode verrichte werkzaamheden. Declaraties zijn voorzien van een specificatie. Betalingen dienen steeds te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim raakt. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting of verrekening;
6.11 De vordering tot betaling van alle aan SNEOM verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra de Opdrachtgever jegens SNEOM in verzuim raakt, indien er zodra de zeggenschap over de Opdrachtgever – door middel van een bestuurswissel, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsanering (WSNP) van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn vermogen/goederen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Opdrachtgever – indien deze een vennootschap onder firma of besloten vennootschap is – in liquidatie verkeert of wordt ontbonden;
6.12 Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan SNEOM kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht om eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. SNEOM zal deze kosten zoveel mogelijk trachten te beperken;
6.13 De door Opdrachtgever verschuldigd factuurbedrag is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of het resultaat van de uitgevoerde Overeenkomst;
6.14 Annulering van een afspraak dient méér dan 24 (vierentwintig) uur vóór de geplande afspraak plaatst te vinden. Bij in gebreke stelling wordt het Honorarium voor de geplande afspraak in rekening gebracht;

Artikel 7 – Betaling
7.1 Betaling van declaraties dienen, tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum door SNEOM te zijn ontvangen;
7.2 Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer of door betaling via het internet (iDeal). SNEOM heeft geen mogelijkheid tot pinbetalingen ter plekke;
7.3 Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend;
7.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5 %, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden;
7.5 Indien de Opdrachtgever niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien SNEOM instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de Opdrachtgever te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct en in zijn geheel opeisbaar wordt;
7.6 De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom;
7.7 In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar;
7.8 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele bedrag van de factuur;

Artikel 8 – Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim
8.1 Indien de Opdrachtgever in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens SNEOM na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever;
8.2 Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door SNEOM zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het afgesproken of gebruikelijke uurtarief van SNEOM;
8.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft SNEOM de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever en/of Deelnemers op de schorten. SNEOM is slechts dan bevoegd van dit opschorting recht gebruik te maken nadat hij de Opdrachtgever en/of Deelnemers daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. SNEOM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele Schade die de Opdrachtgever en/of Deelnemers lijden, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld;
8.4 SNEOM heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een Overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden;

Artikel 9 – Niet toerekenbare tekortkoming (Overmacht)
9.1 Alle situaties van overmacht aan de zijde van SNEOM, ontslaan SNEOM van enige verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SNEOM geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor SNEOM niet in staat is haar verplichtingen na te komen;
9.2 Indien SNEOM door een niet toerekenbare tekortkoming is verhinderd de Overeenkomst uit te voeren, is SNEOM gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Opdrachtgever en/of Deelnemers kan op die grond geen recht op vergoeding van kosten, Schade daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden;
9.3 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt onder meer verstaan: oorlog(sgevaar), mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, sterftegeval, bedrijfsstoring, stagnatie van vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen vanuit overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van SNEOM afhankelijk is, zoals de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door SNEOM zijn ingeschakeld;
9.4 Indien het uitvoeren van de Overeenkomst mede afhangt van de door Opdrachtgever en/of Deelnemers ingeschakelde derden en indien deze derden niet aan hun verplichtingen voldoen en daardoor de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder aanzienlijke extra inspanning en/of kosten kan worden uitgevoerd, is SNEOM gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden, indien voortzetting van de werkzaamheden redelijkerwijs niet meer van SNEOM gevergd kan worden. Opdrachtgever en/of Deelnemers kunnen op die grond geen recht op vergoeding van kosten, Schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, of interesten doen gelden;
9.5 Indien één der Partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen of verwacht hier niet aan te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere Partijen daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen;
9.6 Indien SNEOM ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is SNEOM gerechtigd om het reeds uitgevoerde respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren;

Artikel 10 – Reclames
10. 1 Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk
en onderbouwd binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te geschieden bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake komen te vervallen;
10.2 Alle overige door de Opdrachtgever beweerde reclames wegens tekortkomingen in de nakoming van een Overeenkomst met SNEOM dienen schriftelijk, onder opgaaf van redenen, op straffe van verval, binnen 60 (zestig) dagen na ontdekking van het gebrek of nadat zulks redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, dan wel uiterlijk 60 (zestig) dagen na voltooiing van de desbetreffende Opdracht, te geschieden;
10.3 Een reclame schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht;

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 SNEOM is niet aansprakelijk voor Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door Opdrachtgever en/of Deelnemers verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, of anderszins het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever en/of Deelnemers, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door SNEOM kenbaar hoorde te zijn;
11.2 SNEOM is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de Opdrachtgever en/of Deelnemers voortvloeiende Schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van Opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan;
11.3 SNEOM is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de Overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden;
11.4 Overigens is iedere aansprakelijkheid van SNEOM voor Schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van SNEOM te dier zake in dit concrete geval uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. SNEOM is conform de in de mediatonbranche gebruikelijke bedragen en condities verzekerd. Een afschrift van de polis wordt op verzoek verstrekt;
11.5 Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van SNEOM strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van SNEOM;
11.6 Alle aanspraken van de Opdrachtgever en/of Deelnemers vervallen 6 (zes) maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;
11.7 Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in enig concreet geval om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, dan wel de betreffende Schade niet door verzekering is gedekt, is iedere aansprakelijkheid van SNEOM beperkt tot ten hoogste het bedrag dat SNEOM voor haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen van Opdrachtgever. Indien de Overeenkomst langer dan 3 (drie) maanden doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat SNEOM in het kader van de Overeenkomst in de laatste 3 (drie) maanden voor het ontstaan van de Schade van Opdrachtgever heeft ontvangen;
11.8 SNEOM is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte Schade;
11.9 Het bedrag waarvoor SNEOM in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele bedragen waarvoor Opdrachtgever verzekerd is;
11.10 Onverminderd hetgeen in artikel 10 van deze Algemene voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot Schadevergoeding tegen SNEOM, behalve die, die door SNEOM uitdrukkelijk schriftelijk zijn erkend, door het enkel verloop van 6 (zes) maanden nadat de Opdrachtgever en/of Deelnemers de Schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken
11.11 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever en/of Deelnemers vrijwaart SNEOM tegen vorderingen van derden die stellen Schade te hebben geleden door of verband houdende met door SNEOM ten behoeve van de Opdrachtgever en/of Deelnemers verrichte werkzaamheden;
11.12 Onverminderd de overigens in deze Algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is SNEOM niet aansprakelijk voor Schade:
a) die is veroorzaakt door derden die bij de uitvoering van een Opdracht zijn betrokken, tenzij die derde door SNEOM bij de Opdracht is betrokken en Opdrachtgever en/of Deelnemers aantonen dat SNEOM bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;
b) die het gevolg is van aan SNEOM verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor SNEOM zonder meer duidelijk had kunnen zijn en SNEOM nagelaten heeft Opdrachtgever en/of Deelnemers van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;
c) die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie;
d) die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende de Opdracht of Opdrachtgever en/of Deelnemers;
e) die niet schriftelijk is gemeld binnen twee maanden nadat Opdrachtgever en/of Deelnemers het ontstaan van Schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken;
11.13 Onverminderd het vorenstaande kunnen aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan SNEOM kunnen worden tegengeworpen, ook door SNEOM aan Opdrachtgever en/of Deelnemers worden tegengeworpen. Opdrachtgever en/of Deelnemers kunnen, indien en voor zover SNEOM bij de uitvoering van de Opdracht gebruik heeft gemaakt van derden, jegens SNEOM nimmer meer rechten doen gelden dan SNEOM jegens de betreffende derden kan doen gelden;

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
Het is de Opdrachtgever en/of Deelnemers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens SNEOM geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren;

Artikel 13 – Archivering
13.1 SNEOM zal het tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren;
13.2 De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard;
13.3 Net het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is SNEOM gerechtigd om het dossier te vernietigen;
13.4 Op verzoek van de Opdrachtgever en/of Deelnemers kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief

Artikel 14 – Klachten/Geschillen
14. 1 SNEOM neemt deel aan de SKM-Klachtenregeling;
14.2 Alle Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een Opdracht, inclusief declaratie Geschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement SKM-Klachtenregeling. Door het aangaan van een Overeenkomst met SNEOM aanvaardt de Opdrachtgever en/of Deelnemers de toepasselijkheid van de Klachtenregeling Stichting Kwaliteit Mediators;
14.3 Indien de Opdrachtgever en/of Deelnemers ontevreden zijn over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de Klacht kan worden voorgelegd aan de SKM, de Klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan SNEOM;
14. 4 De Opdrachtgever en/of Deelnemers kunnen hun Klacht uiterlijk 12 (twaalf) maanden na de schriftelijke beëindiging van de Mediation voorleggen aan de SKM. Daarna vervalt deze mogelijkheid;
14.5 De SKM is bevoegd te oordelen over Klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en naleving van de MfN gedragsregels + de hoogte van de declaraties;
14.6 Na beëindiging van de Klachtenprocedure bij de SKM kan de klager zijn Klacht binnen zes maanden voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. In dat geval is het reglement van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators zelf van toepassing. Het is aan de klager om te bepalen of hij deze weg wil vervolgen;

Artikel 15 – Verwerking persoonsgegevens; Zie ook het privacy statement
15.1 Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. SNEOM zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens en met iedereen die noodzakelijkerwijze toegang heeft tot deze gegevens een verwerkers Overeenkomst afsluiten;
15.2 SNEOM beschouwt de persoonsgegevens die haar in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever en/of Deelnemers zijn verstrekt, als zijnde rechtmatig verkregen en beheerd door Opdrachtgever en/of Deelnemers. Opdrachtgever en/of Deelnemers vrijwaren SNEOM tegen alle eventuele aanspraken van derden ter zake;
15.3 SNEOM behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;
15.4 Zie voor verdere informatie het document “Privacy Statement”;

Artikel 16 – Geheimhouding
16.1 SNEOM betracht bij het gebruik van alle informatie, bedrijfsgegevens en gegevensbestanden die haar ter kennis zijn gekomen in het kader van de Overeenkomst, de nodige zorgvuldigheid;
16.2 SNEOM is verplicht de door of namens Opdrachtgever en/of Deelnemers verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op SNEOM een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever SNEOM van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven;
16.3 Indien SNEOM op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan, door de Wet of bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschijning, is SNEOM jegens de Opdrachtgever en/of Deelnemers niet gehouden tot Schadevergoeding of Schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige Schade hierdoor ontstaan;
16.4 SNEOM is, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever en/of Deelnemers verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn;
16.5 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SNEOM is het Opdrachtgever en/of Deelnemers niet toegestaan de inhoud van adviezen, standpunten of al dan niet schriftelijke uitingen van SNEOM openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van SNEOM, op Opdrachtgever en/of Deelnemers een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever en/of Deelnemers voor zichzelf optreden in een tucht-, civiele-, of strafprocedure;
16.6 Behoudens nadrukkelijke instemming door SNEOM, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst te annuleren dan wel te beëindigen. Een verzoek tot annulering dan wel beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door de Opdrachtgever. SNEOM weigert haar toestemming niet op onredelijke gronden, mits door Opdrachtgever in redelijke mate wordt ingestaan voor vergoeding van gederfde inkomsten;

Artikel 17 – Overige bepalingen
17.1 Indien Opdrachtgever eenzelfde Opdracht tegelijk aan anderen dan aan SNEOM wenst te verstrekken of de Opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal zij SNEOM onder vermelding van de namen van deze andere partij, hiervan op de hoogte stellen;
17.2 Het is Opdrachtgever en/of Deelnemers niet toegestaan enig recht uit een met SNEOM gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van haar gehele onderneming of met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SNEOM;

Artikel 18 – Strijdige clausules
Indien deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, dan gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden;

Artikel 19 – Toepasselijk recht en forumkeuze
18.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
18.2 De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, is tevens bevoegd kennis te nemen van Geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten;